Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/29/2023

(FO) Száraz Tomáš (30.01.1995)

Diakovce 1071, 92581 Diakovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.05.2024
Zverejnený v OV č.:
86/2024
Dlžník:
Száraz Tomáš IČO 30.01.1995, , Diakovce 1071, 92581 Diakovce,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
60OdK/29/2023
Spisová značka správcu:
60OdK/29/2023 S2069
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 02.03.2023, č. k.: 60OdK/29/2023-12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 48/2023 zo dňa 09.03.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Száraz, narodený 30.01.1995, trvale bytom Diakovce 1071, PSČ 925 81 (ďalej tiež ako Dlžník), a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Adam Puškár, IČO: 40 969 151, so sídlom kancelárie Dunajská Streda, Povodská cesta 10, PSČ 929 01, značka správcu: S1705 (ďalej tiež ako "Pôvodný správca").

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.08.2023, sp. zn.: 60OdK/29/2023, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 169/2023 zo dňa 05.09.2023, súd odvolal Pôvodného správcu a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie do 25.04.2024 Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, od 26.04.2024 Veselé 377, PSČ 922 08, so sídlom Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09, IČO: 54 665 299, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 1992/B, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

Správca týmto oznamuje zmenu adresy kancelárie Správcu z adresy Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 s  účinkami do dňa 25.04.2024 (vrátane) na adresu Veselé 377, PSČ 922 08, a to s účinkami odo dňa 26.04.2024 (vrátane).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 60OdK/29/2023S2069 je možné nahliadnuť v kancelárii Správcu na adrese: Veselé 377, PSČ 922 08, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. po predchádzajúcej dohode so Správcom. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0901 711 730 alebo emailom: konkurzy@konfrero.com.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069