Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/23/2024

(FO) Domonkos Ondrej (26.07.1985)

Mostná ulica 454, 93021 Jahodná

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
15.05.2024
Zverejnený v OV č.:
93/2024
Dlžník:
Domonkos Ondrej IČO 26.07.1985, , Mostná ulica 454 / 20, 93021 Jahodná,
Správca:
, Nitrianska 5, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
23OdK/23/2024
Spisová značka správcu:
23OdK/23/2024 S1131
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, zn. správcu: S1131, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka Ondrej Domonkos, narodený 26.07.1985, trvale bytom Mostná 454/20, 930 21 Jahodná, podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Domonkos, IČO 45 901 953, s miestom podnikania Mostná 454/20, 930 21 Jahodná, týmto zverejňuje v zmysle ust. § 167j ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii súpis majetku všeobecnej podstaty:

Súp. zložka č.

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Dátum zapísania

Dôvod zapísania

Register

Zabezpečenie

1

Všeobecná podstata

Obchodný podiel o veľkosti 100% v spoločnosti YMSER s.r.o., IČO: 54 815 835, so sídlom: Ulica Mikovíniho 9548/19, 917 02 Trnava

5000

10.05.2024

ust. § 167h ods. 1 ZKR

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 52491/T

Nie

2

Všeobecná podstata

Obchodný podiel o veľkosti 100% v spoločnosti Ninja s.r.o., IČO: 52 794 423, sídlo: Mostná 454, 930 21 Jahodná

5000

10.05.2024

ust. § 167h ods. 1 ZKR

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 45750/T

Nie

 

V Trnave, dňa 10.05.2024

Prvý správcovský dom, k.s., správca