Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/161/2022

(FO) Barna Andrej (30.03.1975)

Bratislava-Petržalka , Bratislava-Petržalka

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.02.2023JUDr. Juraj Bašnák Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
22.02.2023JUDr. Juraj Bašnák Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.02.2023JUDr. Juraj Bašnák Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
25.01.2023Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu