Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/448/2022

(FO) Talpašová Mária (23.10.1984)

Čeláre 90 , 99122 Čeláre

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
19.05.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
21.04.2023Ing. Naďa Bôžiková Súpis všeobecnej podstaty
24.01.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.01.2023Ing. Naďa Bôžiková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
24.01.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
11.01.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu