Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/20/2023

(FO) Vlačuha Roman (07.10.1998)

Hontianske Tesáre , 96268 Hontianske Tesáre

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.06.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
09.06.2023Ing. Naďa Bôžiková Súpis všeobecnej podstaty
28.02.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.02.2023Ing. Naďa Bôžiková Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
28.02.2023Ing. Naďa Bôžiková Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
21.02.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu