Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/33/2023

(FO) Fedorko Andrej (07.07.1970)

Snina , 06901 Snina

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
02.05.2023JUDr. Miloš Hnat Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.03.2023JUDr. Miloš Hnat Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
17.03.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
17.03.2023JUDr. Miloš Hnat Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu