Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/79/2023

(FO) Tužinská Drgoncová Martina (15.10.1976)

1. Mája 533 , 90879 Borský Svätý Jur

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.06.2023Prvý správcovský dom, k.s.Iné zverejnenie
23.06.2023Prvý správcovský dom, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
03.05.2023Prvý správcovský dom, k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.05.2023Prvý správcovský dom, k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.05.2023Prvý správcovský dom, k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.04.2023OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu