Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/162/2022

(FO) Baláž Milan (01.06.1988)

Hlavná 556, 90065 Záhorská Ves

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.01.2023
Zverejnený v OV č.:
20/2023
Dlžník:
Baláž Milan IČO 01.06.1988, , Hlavná 556 / 153, 90065 Záhorská Ves,
Správca:
, Dunajská 4, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/162/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/162/2022 S1784
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Milan Baláž, nar. 01.06.1988, trv. bytom Hlavná 556/153, 900 65 Záhorská Ves, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 3. posch., a to v úradných hodinách počas pracovných dní:

Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30

Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

 

Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 0903 898 794.

 

V Bratislave, dňa 25.01.2023

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca