Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/66/2020

(FO) Šenitka Ján (24.01.1968)

Šarišské Jastrabie 47, 06548 Šarišské Jastrabie

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.11.2022SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
05.05.2022SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Iné zverejnenie
25.08.2021SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
01.04.2021SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.01.2021SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.12.2020SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.11.2020SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.07.2020SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
07.05.2020SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Súpis všeobecnej podstaty
04.05.2020SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.02.2020SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
20.02.2020SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.02.2020SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
13.02.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu