Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/521/2020

(FO) Blažej Juraj (26.09.1997)

Staničná 341, 01861 Beluša

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.01.2021Mgr. Janette S1504 Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
14.01.2021Mgr. Janette S1504 Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
14.01.2021Mgr. Janette S1504 Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
30.12.2020Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu