Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/387/2020

(FO) Stariaková Martina (05.03.1976)

Lastomír 61 , 07237 Lastomír

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
08.03.2023KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácieOznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo
25.01.2021KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
25.01.2021KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
15.01.2021Okresný súd Košice IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu