Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/73/2023

(FO) Berky František (22.02.1998)

Zvolen , 96001 Zvolen

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
05.03.2024FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
02.05.2023FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.05.2023FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
02.05.2023FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
22.03.2023Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu