(PO) ZE-PRA, spol. s r.o., IČO 36736309

1. mája 1/B, 95301 Zlaté Moravce

Dátum zverejneniaTitulPopis
15.3.2024 9:04:5516 kolo speňažovania pohľadávok úpadcuOznámenie o ponukovom konaní: 1/ Predmetom ponukového konania je speňaženie: a/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.161.781 Eur, konateľovi úpadcu, vzniknutá z dôvodu rozdielu hodnoty majetku ku dňu vyhlásenia konkurzu hodnoty majetku ku dňu 31.12.2020, b/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.311.598 Eur, vzniknutá z dôvodu úhrad faktúr vystavených úpadcom v rokoch 2021, 2020 a 2019 na účet dlžníka, nie na účet úpadcu. Termín dňa 18.04.2024 do 9,oo hodiny
19.2.2024 0:00:00Prihláška veriteľaOd veriteľa SATES, a.s. Slovenských partizánov č.1, 017 01 Považská Bystrica, IČO:31628541 sme obdržali prihlášku pohľadávky vo výške 2604,97 Eur. Prihlásenú pohľadávku vo výške 2.604,97 Eur popierame čo do právneho dôvodu, do výšky, poradia, pravosti a vymáhateľnosti podľa § 32 ods.2 ZoKR. Prihlášku zapisujeme do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehote v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR
12.2.2024 10:13:12Ponukové konanieOznámenie o ponukovom konaní: 1/ Predmetom ponukového konania je speňaženie: a/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.161.781 Eur, konateľovi úpadcu, vzniknutá z dôvodu rozdielu hodnoty majetku ku dňu vyhlásenia konkurzu hodnoty majetku ku dňu 31.12.2020, b/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.311.598 Eur, vzniknutá z dôvodu úhrad faktúr vystavených úpadcom v rokoch 2021, 2020 a 2019 na účet dlžníka, nie na účet úpadcu. 2/
19.6.2023 0:00:00Vylúčenie majetku tretej osobyVylúčenie majetku tretej osoby, ZE-PRA PLUS, spol. s r.o. ul. 1mája 1/B, Zlaté Moravce, IČO: 46054162. Nehnuteľný majetok okres: Zlaté Moravce, obec: Sľažany, katastrálne územie Horné Sľažany LV č.137: parcela číslo 960/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m², ako parcela registra „C“ parcela číslo 995/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 239 m², ako parcela registra „C“ parcela číslo 995/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 394 m², ako parcela registra „C“ parcela číslo 995/12, trvalé trávne porasty o výmere 60 m², ako parcela registra „C“ stavba s.č. 666 postavená na parcele číslo 995/3, o výmere 239 m², ako parcela registra „C“ v súpisovej hodnote 148.581 Eur a spoluvlastníckom podiel je 1/1. Majetok tretej osoby bol zapísaný v obchodnom vestníku číslo 10/2022 zo dňa 17.01.2022 pod K002806.
28.3.2023 0:00:00Ponukové konanie 8 kolo speňažovania pohľadávok Oznámenie o ponukovom konaní: 1/ Predmetom ponukového konania je speňaženie: a/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.161.781 Eur, konateľovi úpadcu, vzniknutá z dôvodu rozdielu hodnoty majetku ku dňu vyhlásenia konkurzu hodnoty majetku ku dňu 31.12.2020, b/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.311.598 Eur, vzniknutá z dôvodu úhrad faktúr vystavených úpadcom v rokoch 2021, 2020 a 2019 na účet dlžníka, nie na účet úpadcu.
9.2.2023 0:00:00Speňažovanie majetku úpadcu1/ Predmetom ponukového konania je speňaženie: a/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.161.781 Eur, konateľovi úpadcu, vzniknutá z dôvodu rozdielu hodnoty majetku ku dňu vyhlásenia konkurzu hodnoty majetku ku dňu 31.12.2020, b/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.311.598 Eur, vzniknutá z dôvodu úhrad faktúr vystavených úpadcom v rokoch 2021, 2020 a 2019 na účet dlžníka, nie na účet úpadcu.
7.12.2022 9:43:58Speňažovanie pohľadávok úpadcu Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: ZE-PRA, spol. s r.o. v konkurze, IČO: 36 736 309, so sídlom 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce, vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn.: 29R/1/2020, zo dňa 28.07.2021. Do všeobecnej podstaty bol zaradený majetok a bol zverejnený v obchodnom vestníku číslo 119/2022 zo dňa 21.06.2022 pod K036687. 1/ Predmetom ponukového konania je speňaženie: a/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.161.781 Eur, konateľovi úpadcu, vzniknutá z dôvodu rozdielu hodnoty majetku ku dňu vyhlásenia konkurzu hodnoty majetku ku dňu 31.12.2020, b/ pohľadávky voči dlžníkovi Bc. Dušan Rajtar, Sľažany 74, 951 74 Sľažany, vo výške 1.311.598 Eur, vzniknutá z dôvodu úhrad faktúr vystavených úpadcom v rokoch 2021, 2020 a 2019 na účet dlžníka, nie na účet úpadcu.
7.12.2022 9:42:43Ukončenie prihlasovania pohľadávokSprávca ukončil prihlasovanie pohľadávok
7.11.2022 0:00:00Prihláška pohľadávky po základnej prihlasovacej lehoteOznam: Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: ZE-PRA, s.r.o., IČO: 36 736 309 so sídlom 1.mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 29R/1/2020 zo dňa 28.07.2021, zverejnené v OV č.149/2021 zo dňa 04.08.2021, týmto oznamuje, že dňa 31.10.2022 sme od veriteľa Generali Česká Poisťovňa, a.s. Spálená 75/16, 110 00 Praja, Česká republika, IČO: 45272956, obdržali prihlášku pohľadávky vo výške 501,14 Eur. Prihlášku zapisujeme do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehote a v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR, JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu
2.11.2022 0:00:00Neúspešné speňažovanie pohľadávokSprávca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: ZE-PRA, s.r.o., IČO: 36 736 309, so sídlom 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce, vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 29R/1/2020 zo dňa 28.07.2021. v obchodnom vestníku číslo 189/2022 bolo zverejnené 4 kolo ponukového konania na speňaženie majetku, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku číslo 119/2022 zo dňa 21.06.2022 pod K036687 na deň 26.10.2022. Štvrté kolo ponukového konania bolo neúspešné. Požiadame veriteľský výbor o ďalší postup a o záväzný pokyn.