Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/356/2022

(FO) Šulák Ivan (09.04.1967)

Hlohovec , 92001 Hlohovec

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.05.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
30.04.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.04.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
18.04.2024KONFRERO Insolvency k. s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
28.03.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.02.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.01.2024KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.11.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.10.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.10.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.07.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
28.03.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
28.03.2023KONFRERO Insolvency k. s.Súpis všeobecnej podstaty
23.03.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.01.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
23.01.2023KONFRERO Insolvency k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
16.01.2023OKRESNÝ SÚD TRNAVAVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu